BINYAM OKBAY אוקבאי ביניאם נגד משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

 

   
עת"מ 26163-01-16 OKBAY נ' משרד הפנים

 

 

תיק חיצוני:

 

 

בפני כבוד השופט רון שפירא, סגן נשיא

 

 

העותר:

 

BINYAM OKBAY אוקבאי ביניאם
דרכון מס'
xxxx
ע"י ב"כ עוה"ד דניאל כפיר ואח'

 

נגד

 

 

המשיב:

 

משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

באמצעות פרקליטות מחוז חיפה

 

 

 

חקיקה שאוזכרה:

חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954: סע'  32ד'(א)

 

 

פסק דין

 

הרקע לעתירה ולבקשה למחיקתה וטענות הצדדים:

 

בפני עתירות המופנות נגד החלטת המשיבה שהורתה לעותר להתייצב במרכז השהייה במתקן "חולות" וזאת בהתאם להוראות סעיף 32ד'(א) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד – 1954 (להלן: "החוק למניעת הסתננות").

 

המשיבה הגישה הודעת עדכון ובקשה למחיקת העתירות שבנדון, לפיה בהתאם למתווה שגובש בימים אלה ואושר בהחלטת ביהמ"ש העליון, במסגרת בקשה לביזיון בית המשפט, שהגישו העותר בבג"צ 8665/14 טשומה נ' הכנסת, בכוונת המשיבה לזמן את העותר לשימוע נוסף, זאת לשם עריכת בחינה פרטנית של משך הוראות השהייה שניתנו לכלל השוהים במרכז השהייה. מתווה הבחינה הפרטני כולל את זימונם של כלל השוהים במרכז השהייה לשימוע נוסף בפני ממונה ביקורת הגבולות. במהלך שימוע זה, לטענת המשיבה, יתאפשר לכל אחד מהשוהים לשטוח את מלוא טענותיו הפרטניות באשר למשכה של הוראת השהייה שהוצאה בעניינו ובה בעת יתאפשר לממונה ביקורת הגבולות ליתן דעתו – במסגרת החלטה נוספת וחדשה – לא רק לנסיבותיו של כל מסתנן עובר למתן הוראת השהייה, כי אם גם לנסיבות הקשורות לאופן השתלבותו והסתגלותו במרכז השהייה, לרבות בהתבסס על חומרים שקיימים אצל הגורמים המקצועיים במרכז השהייה. המשיבה טוענת כי ביהמ"ש העליון, בהחלטתו בבקשה לביזיון, אישר את המתווה הנ"ל וקבע כי מעתה ואילך, והחל מיום 24.1.16, כל מי שנשקלת לגביו הוצאת הוראת שהייה במרכז השהייה "חולות", ייערך לו שימוע ולאחר מכן תתקבל החלטה בשאלה האם להוציא לגביו הוראת שהייה, ואם כן, מה יהיה משך השהייה.

 

המשיבה טוענת כי בעניינו של העותר ניתנה הוראת השהייה עוד קודם לדיון בבקשת הביזיון ולהחלטת ביהמ"ש העליון. בהמשך להחלטת ביהמ"ש העליון בבקשת הביזיון המשיבה מודיעה כי בכוונתה לערוך לעותר שימוע נוסף, במהלכו יוכל העותר לשטוח את מלוא טענותיו הפרטניות באשר למשכה של הוראת השהייה שהוצאה בעניינו של כל עותר. על כן, משהעותר עתיד להיות מוזמן לשימוע נוסף, בסופו תינתן החלטה, כאשר ככל שיבקש כל עותר לתקוף את ההחלטה החדשה שתינתן בעניינו יוכל לעשות זאת לפי כללי הסמכות הרגילים ויישמרו לו הטענות שהעלה במסגרת עתירה זו, טוענת המשיבה כי מתייתר המשך הדיון בעתירה זו. נטען כי אין בכך כדי לגרוע מעמדת המשיבה לפיה החלטת הממונה בעניינו של כל עותר היא החלטה סבירה שניתנה בהתאם להוראות החוק. המשיבה מציינת כי הוראת השהייה שניתנה בעניינו של כל עותר מושהית עד למתן ההחלטה הנוספת וכי עד לקבלת החלטה בעניינו של העותר וכניסתה לתוקף של הוראת השהייה, רישיון הישיבה הזמני של העותר יוארך על ידי המשיבה מעת לעת. על כן, מבקשת המשיבה להורות על מחיקת העתירה אשר לטענתה במצב הדברים הנוכחי הפכה להיות עתירה מוקדמת.

 

העותר מתנגד לבקשת המשיבה וסבור כי יש לראות בהוראת המשיבה כהודעה על בטלות ההחלטה הקודמת בעניינו של העותר. יוער כי החלטה הנוקטת בביטוי "בטלות" ניתנה בפסק הדין בעת"מ 38518-01-16 של בית המשפט המחוזי בחיפה, שם קבע בית המשפט (כב' השופטת בר זיו) כי משמעות הודעת/בקשת המשיב היא בטלות של ההחלטה בעניינו של העותר. פסק דין זה אוזכר בטענות ב"כ העותר בעתירות אחרות. בנוסף מפנה ב"כ העותר לטענותיו בדבר פגמים בהחלטה נשוא העתירה ומבקש כי בית המשפט יקבע כי ההחלטה בטלה מעיקרה ולכן יש לחדש לעותר את האשרה, כפי שנעשה בעבר.  עם זאת יודגש כי גם ב"כ העותר סבור כי אין טעם בקיום הדיון בעתירה זו, אלא שלטעמו הדבר נובע מעצם בטלות החלטת המשיבה.

דיון והכרעה:

 

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשת המשיבה ולמחוק את העתירה, שכן למעשה התוצאה של הצהרתה של המשיבה כי בכוונתה לערוך לעותר שימועים חדשים וליתן החלטות חדשות הינה שהעתירה דנן, שהוגשה נגד ההחלטות הקודמות, מתייתרת וכי טענותיו של העותר שמורות ואם ירצה לעתור נגד ההחלטה החדשה שתינתן בעניינו תשמר לו הזכות לעשות כן.

 

אבהיר כי דעתי שונה בכל הנוגע למשמעות החלטת המשיב. לגישתי אין מדובר בבטלות מעיקרה של החלטה קודמת אלא בהחלטה לבחון שוב את עניינו של העותר (כמו גם אחרים) ולעכב את צו ההשהיה עד שתושלם הבחינה. בהחלט יתכן כי הבחינה המחודשת של עניינו של העותר תוביל להחלטה שתבטל החלטה קודמת בעניינו. לשם כך יהיה על המשיב לערוך שימוע ולבחון את כלל ההיבטים הנדרשים לעניין, ואולם אין מדובר בבטלות מעיקרה.

 

במצב הדברים הנוכחי אין טעם לדון בעתירה, כאשר ידוע כי המשיבה מתכוונת לערוך שימוע חדש וליתן החלטות חדשות בעניינו של העותר. סבורני כי אין גם מקום בנסיבות העניין להותיר את העתירה תלויה ועומדת עד למתן החלטות חדשות, אשר לא ידוע כלל מתי תתקבלנה, בשים לב לאילוצי המשיבה ולתפוסת מרכז השהייה "חולות".

 

כמו כן, לטעמי לא ניתן לקבל טענות כלליות לפיהן מהודעת המשיבה עולה כי אינה מתכוונת לשנות את ההחלטה בכל הנוגע לעצם זימון העותר ל"חולות", אלא רק בכל הנוגע למשך השהות במתקן השהייה. סבורני כי חזקה שהמשיבה תפעל בהתאם להוראות ביהמ"ש העליון ולמתווה שגובש, לפיו תיערך בחינה פרטנית של כלל הוראות השהייה, תוך זימונם של כלל השוהים לשימוע נוסף במהלכו יתאפשר לכל אחד מהם לשטוח את מלוא טענותיו הפרטניות ושקילת כל הנסיבות הנוגעות למתן הוראת השהייה והשתלבות והסתגלות במתקן השהייה. אין ספק שבכלל שיקולים אלה על המשיבה לשקול את נסיבותיו הפרטניות של כל שוהה, לרבות העותר, ולכן בהחלט ייתכן שתינתן החלטה חדשה בעניינו של העותר בכל הנוגע לעצם הנפקת הוראת שהייה במתקן השהייה.

 

ראוי כי כאשר יוזמן העותר לשימוע תינתן לו ארכה סבירה להמציא לעורך השימוע את כל המסמכים וכתבי הטענות שהוגשו במסגרת עתירה זו וכן כל נתון נוסף, כפי שימצא העותר לנכון.

 

בנסיבות אלה, לאור האמור לעיל, אינני סבור כי יש מקום להקפיא את ההליך המשפטי, כאשר לא ידוע מתי תתקבלנה החלטה חדשה בעניינו של העותר ואין גם מקום לקיים דיון במועד שנקבע.

 

סיכום:

 

מהטעמים שפורטו  אני מורה על מחיקת העתירה  והשבת האגרה לעותר. לעותר שמורה הזכות לעתור נגד ההחלטה החדשה שתינתן בעניינו, אם יהיה בכך צורך, לבית המשפט או לבית הדין המוסמך בהתאם לכללי הסמכות העניינית והמקומית.

 

עד לקבלת החלטה חדשה בעניינו של העותר וכניסתה לתוקף של הוראת שהייה חדשה, אם תוצא בעניינו של העותר, יוארך על ידי המשיבה מעת לעת רישיון הישיבה הזמני מסוג 2(א)(5) של העותר, כפי שהצהירה המשיבה.

 

למען הסר ספק יובהר כי בית המשפט לא הביע כל עמדה לגוף המחלוקת ולכל צד שמורות זכויותיו וטענותיו לכל דיון בעתיד, ככל שיידרש.

 

בנסיבות העניין, בשים לב להחלטת בית המשפט העליון בעע"מ 1884/16, דבסאיי טספו מהרי נ' משרד הפנים (28.3.16) יישא המשיב בהוצאות העותר בסכום של 1,000 ₪ (ער אני לסכום שנפסק ע"י בית המשפט העליון. עם זאת, בשים לב להליכים בבית משפט זה, לא מצאתי מקום לפסוק סכום גבוה יותר מהאמור לעיל). לעותר תהיה שמורה הזכות לטעון לעניין הוצאות שנגרמו לו בכלל ההליכים עם סיומם, ובכפוף לכל תוצאה. מאחר ולא התקיים דיון תוחזר האגרה ששולמה לידי מי שהפקידה. האגרה ששולמה תוחזר במלואה וזאת באמצעות ב"כ העותר.

 

הדיון שנקבע ליום 10.4.16 – מבוטל.

 

המזכירות תשלח פסק דין לב"כ הצדדים.

 

5129371ניתן היום,  כ"ה אדר ב' תשע"ו, 04 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

54678313
ר' שפירא, ס. נשיא

 

5129371

54678313

רון שפירא 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן