עורך דין עובדים זרים

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע כי "עובד זר" – הוא עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה. הגדרה זו מבלבלת שכן ניתן להסיק כי אדם זר שנמצא בישראל ועובד בה הוא בגדר "עובד זר".

אומנם לא כך הדבר בפועל, מצומצמים המקרים בהם אזרח זר מותר להיכנס לישראל ולעבוד בה ברישיון תחת ההגדרה החוקית של עובד זר.

היתר כניסה לעובדים זרים ניתן לקבל ביתר קלות על ידי סיוע משפטי של עורך דין לענייני משרד הפנים והגירה

בפועל עובדים זרים המקבלים היתר להיכנס לישראל ולעבוד בה הם בדרך כלל עובדים זרים בתחום הסיעוד ועל המעסיק- שהוא המטופל הסיעודי הצורך לקבל אישור ממוסד רפואי במדינת חוץ, שהכיר בו לעניין זה שר הבריאות, כי העובד הזר  נבדק בדיקה רפואית, בתוך שלושת החודשים קודם כניסתו לישראל, וכמובן גם הצורך לקבל של המעסיק/המטופל לקבל היתר רפואי להעסיק מטפל זר בסיעוד- היתר שחתום על ידי משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה.

שאר העובדים הזרים שנמצאים בישראל ועובדים בה ברישיון, הם בדר"כ מומחים, אמנים, אנשי רפואה, עיתונאים ועוד, שכניסתם לארץ מותרת מכוח בקשה להזמנת מומחים לפני רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים.

יובהר כי בכל המקרים חלה על המעסיק המתקשר עם העובד הזר לעגן את יחסי העבודה בין הצדדים בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, וכן למסור לעובד הזר העתק מהחוזה ובטח גם החובה על המעסיק עובד זר להסדיר, על חשבונו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח רפואי על פי חוק.

היזהרו- מדיניותה של מדינת ישראל בענייני עובדים זרים והעסקתם נוקשה והאכיפה מרובה ורשות ההגירה אוכפת הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק הן במישור המינהלי והן במישור הפלילי, לרבות נושא אי תשלום שכר מומחים  והפרה של אחד מתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי חוק עובדים זרים"- כפי שפורסם באתר-רשות האוכלוסין וההגירה-עובדים זרים – Gov.il.

יודגש כי, כמו במקרים של העסקת עובד זר אכיפה העסקתו  וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בעל עניין של העסקת עובד זר ישנה חשיבות עצומה לליווי של עורך דין לענייני עובדים זרים  המתמחה בענייני רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים- עובדים זרים.

נתפסתם מעסיקים עובד זר שלא כחוק, מבקשים לקבל היתר עבוד עובד זר- פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בדרישות החוק.

 המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.