עורך דין לאיחוד משפחות פלסטינים

איחוד משפחות בישראל מטעמים הומניטאריים מיוחדים בישראלישנם מספר מועט של מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לאיחוד משפחות של פלסטינים עם בני משפחתם בישראל.

משרד עורכי דין מורן לוי ודניאל כפיר מעניק ליווי צמוד וייצוג מול משרד הפנים בהגשת בקשה לאיחוד משפחותהגשת בקשה למתן אשרת כניסה לבן/בת זוג שהוא אזרח זר/פלסטיני שנישא לאזרח ישראלי.

בהתאם להחלטה מספר 1019 של הממשלה מיום 08.06.2021 חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 – הוארך החוק בשנה נוספת ועד ליום עד יום ז' בתמוז התשפ"ב (6 ביולי 2022), ותושבים מהשטחים או עזה, ראשים להגיש בקשה לאיחוד משפחות עם בני משפחתם בישראל רק במספר מקרים מצומצמים.

הגשת בקשה לאיחוד משפחות

את הבקשה לאיחוד משפחות יש להגיש בהתאם לנוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים, הקובע את אופן הגשת הבקשה לאיחוד משפחות פלסטינים, אופן הטיפול בבקשות טרם הדיון בוועדה, ועוד.

בקשה לאיחוד משפחות תוגשנה אל הוועדה ההומניטארית המיוחדת על ידי משלוח בדואר לוועדה ההומניטארית המיוחדת ברח' מנחם בגין 134 בת"א קריית הממשלה.

חשוב להדגיש כי בקשה לאיחוד משפחות צריכה להיות מנומקת היטב ויש לצרף אליה מסמכים רבים שתומכים בבקשה.

יודגש כי, על פי משרד הפנים, בקשות אשר לא יצורף אליהם כל החומר הרלבנטי לא תטופלנה ועלולות להידחות על הסף.

מי זכאי לאיחוד משפחות

סעיף 3, לחוק האזרחות והכניסה לישראל קובע היתר לגבי בני זוג (תיקון מס' 1) תשס"ה-2005, כדלקמן:

3. על אף הוראות סעיף 2, רשאי שר הפנים לפי שיקול דעתו לאשר בקשת תושב האזור למתן היתר לשהייה בישראל בידי מפקד האזור –

(1) לגבי תושב אזור שגילו מעל 35 שנים – לשם מניעת הפרדתו מבת זוגו השוהה כדין בישראל;

(2) לגבי תושבת אזור שגילה מעל 25 שנים – לשם מניעת הפרדתה מבן זוגה השוהה כדין בישראל.

מהם סוגי היתרים/אישורי כניסה שאפשר לקבל

(1) איחוד משפחות

(2) טיפול רפואי;

(3) עבודה בישראל;

(4) למטרה זמנית, ובלבד שהיתר לשהייה למטרה כאמור יינתן לתקופה מצטברת שלא תעלה על שישה חודשים.

(5) היתר מיוחד למסייעים לשירות הביטחון ועוד

אם יש מניעה ביטחונית

לא יינתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל, אם ישנו סיכון ביטחוני למדינת ישראל מצד המבקש או בני משפחתו ויש לפעול להסרת המניעה הביטחונית על ידי עורך דין.

אם יש מניעה פלילית

לא יינתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל, אם ישנה מניעה פלילית אך ניתן לפעול למחיקת הרישום הפלילי על ידי עורך דין.

לסיכוםאיחוד משפחות של פלסטינים בישראל אינו דבר של מה בכך וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים מומלץ להגיש בקשה לאיחוד משפחות בליווי וסיוע של עורך דין המומחה לענייני משרד הפניםמת"קואיחוד משפחות, שגם מתמחה בייצוג מול ערכאות משפטיות לרבות עתירות לבית המשפט העליון ובג"ץ.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בענייני משרד הפניםרשות האוכלוסין וההגירה ובקשות לאיחוד משפחות.

המשרד ייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.