עו"ד העסקת עובדים זרים ללא היתר

מה צפוי למעסיק עובדים זרים שלא כדין וללא ביטוח רפואי, עבירות לפי סעיפים 2(א)(1), 2(א)(2), ' ו-2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: החוק), וכיצד ניתן להתגונן בעבירות מסוג אלה בבית הדין לעבודה. על שאלות אלו ישפוך אור מאמר זה.

 

התשתית המשפטית להעסקת עובדים זרים ללא היתר

סעיף 1יג לחוק קובע איסור להעסיק עובד זר ללא קבלת היתר כדין להעסקתו, באופן הבא:

"(א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעביד, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים שיועסקו אצל אותו מעביד או לפי רשימה שמית.

(ב)   היתרים לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין השאר, למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים.

(ג)    הוראות סעיף זה לא יחולו על העסקתו של עובד מסוג ששר הפנים קבע לפי סעיף 2(ג) בחוק הכניסה לישראל".

 

סעיף 2 (א) לחוק מגדיר מהי העסקה שלא כדין. וכך קובע הסעיף:

"מעביד שעשה אחת מאלה –

(1)    העביד עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל והתקנות על פיו;

(2)    העביד עובד זר בניגוד להוראות 1יג, ובלבד שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן (ב);

 

נטל ההוכחה על רשות האוכלוסין וההגירה

על מנת להרשיע מעסיק בכתב האישום המייחס לנאשם עבירה של העסקת עובדים זרים בניגוד לסעיפים 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק, נהיר כי על המאשימה להוכיח מעל לכל ספק סביר כי התקיימו אצל הנאשם כל היסודות העובדתיים של ביצוע העבירה. כלומר, עליה להוכיח בין היתר  את זהות העובדים, היעדר היתר לעבודתם וקיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הנאשם לעובדים. יחד עם זאת הרשות נדרשת להוכיח כי המעסיק ידע כי הוא מעסיק עובדים זרים ללא היתר או עצם את עיניו.

 

ייצוג משפטי על ידי עורך דין להעסקת עובדים זרים

יודגש כי על הרשות להוכיח  מעל לכל ספק סביר כי המעסיק העסיק עובדים הזרים שבבעלותו, ללא היתר כדין ועל כן תפקיד הסנגור הוא לנתח אל חומר הראיות שנתפס על ידי הרשות ולנסות להטיל בו דופי לטובת המעסיק, זכרו, גם שנראה כי הכל אבוד ו"התיק תפור", בחינה מעמיקה של תיק הראיות יכולה להביא להפחתה חמורה מהעונש או הקנס הצפויים ואף זיכוי מין הדין של המעסיק.

חשוב מאוד- נתפסתם מעסיקים עובדים זרים ללא היתר, מומלץ ליצור קשר עם עורך דין למתן ייעוץ משפטי כבר לפני החקירה.

פנו עוד היום לפגישת ייעוץ ללא תשלום  לעו"ד הגירה מורן לוי ודניאל כפיר.