עו"ד אזרחות ישראלית

חרף מדיניו נוקשה של מדינת ישראל בענייני הגירה וקבלת אזרחות ישראלית, ישנם מקרים ייחודים לקבלת אזרחות ישראלית – Gov.il לזרים לפי קטגוריות, שעל רובן נעמוד במאמר זה, כדלקמן:

אזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, תש"י-1950

חוק השבות, תש"י-1950, קובע כי כל יהודי ובן של יהודי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית ובתנאי שאשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל חוץ אם נוכח שר הפנים שהמבקש   פועל נגד העם היהודי; או שהוא עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או שהוא בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

 

כמו כן, "הזכויות של יהודי לפי חוק זה והזכויות של עולה לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952, וכן הזכויות של עולה לפי כל חיקוק אחר, מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון".

אזרחות ישראלית מכוח חוק האזרחות, תשי"ב-1952

אזרחות מכוח לידה– על פי סעיף 4 לחוק(1)   מי שנולד בישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים;(2)   מי שנולד מחוץ לישראל כשאביו או אמו היו אזרחים ישראליים –א)   מכוח שבות;(ב)   מכוח ישיבה בישראל;(ג)    מכוח התאזרחות;

אזרחות מכוח ישיבה בישראל -על פי סעיף 3 לחוק מי שערב הקמת המדינה היה נתין ארצישראלי, ולא היה לאזרח ישראלי לפי סעיף 2, יהיה לאזרח ישראלי מיום הקמת המדינה אם נתקיימו בו תנאים אלה: ביום ד' באדר תשי"ב (1 במרס 1952) היה רשום כתושב לפי פקודת מרשם תושבים, תש"ט-1949; ביום תחילת תקפו של חוק זה היה תושב ישראל; מיום הקמת המדינה עד יום תחילת תקפו של חוק זה היה בישראל או בשטח שהיה לשטח ישראל אחרי הקמת המדינה, או שבתקופה זו נכנס לישראל כדין: מי שנולד אחרי הקמת המדינה, וביום תחילת תקפו של חוק זה היה תושב ישראל, ואביו או אמו היו לאזרחים ישראליים לפי סעיף קטן (א), יהיה לאזרח ישראלי מיום לידתו.

אזרחות מכוח אימוץ– (תיקון מס' 6)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 7)  תשנ"ח-1998 קטין יהיה אזרח ישראל מכוח אימוץ מיום אימוצו, אם התקיים בו אחד מאלה: הוא אומץ לפי חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981, כשאביו או אמו המאמצים היו אזרחים ישראלים; הוא אומץ מחוץ לישראל כשאביו או אמו המאמצים היו אזרחים ישראלים לפי פסקאות (א) עד (ה) בסעיף 4(א)(2), ובלבד שהמאמצים לא היו תושבי ישראל ביום האימוץ וניתנה הסכמת שני ההורים המאמצים.

אזרחות ישראלית מכוח נישואים לישראלי/ת

בני זוג זרים של ישראלים בדר"כ יקבלו אזרחות לאחר מספר שנים לאחר שעניינם נבחן ומאושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה- משרד הפנים, הליך זה נקרא "ההליך המדורג" לצורך קבלת אזרחות ישראלית לבן זוג זר הנשוי לישראלי, לרבות בני זוג בני אותו מין. כך למשל סעיף 7 לחוק האזרחות קובע כי, התאזרחות של "בעל ואשתו שאחד מהם אזרח ישראלי או שאחד מהם ביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א) או הפטור מהם, יכול השני לקבל אזרחות ישראלית על ידי התאזרחות, אף אם לא נתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)"

אזרחות מכוח הענקה- לשר הפנים יש סמכות על פי חוק להעניק אזרחות "לתושב ישראל הנמצא בישראל שהשר שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה והוא או בן משפחתו שירתו שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל או פעלו פעולה של ממש לקידום הבטחון, הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה או שהענקת האזרחות כאמור היא מענינה המיוחד של המדינה", על פי שיקול דעתו.

יודגש כי הוצאת אזרחות ישראלית לזכאים לה, היא זכות יסוד חרף מדיניות הגירה נוקשה של משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בבקשה להוצאת אזרחות ישראלית ישנה חשיבות עצומה לליווי של עורך דין להוצאת אזרחות ישראלית המתמחה בענייני רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים- הוצאת אזרחות ישראלית.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בדרישות החוק.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.