עבירת עסקת עובדים זרים על ידי מעסיק או חברה

כנגד חברה בע"מ יכול  ויוגש כתב בגין עבירה של העסקת עובד שלא היה בזמנים הרלבנטיים אזרח ישראל או תושב מקום שהעסקתו נעשתה שלא על פי התר כדין ובניגוד לסעיפים 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן – "החוק"). להלן תובא סקירה משפטית לאחריות פלילית של מעסיק שהוא תאגיד מקום שנתפס מעסיק עובד זר ללא היתר מתוך פסק הדין ב- העז (ת"א) 46784-01-18, כדלקמן:

אחריות נושא משרה – עבירה לפי סעיף 5 לחוק

סעיף 5 לחוק נוגע לאחריותו של נושא משרה בתאגיד לביצוע עבירות על הוראות החוק וזו לשונו:

"5.    (א)  נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת עבירות כאמור בסעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו כאמור, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד שחובתו מטעם התאגיד היא לפעול לקיום חובות התאגיד לפי הסעיפים האמורים.

(ב)  נעברה עבירה לפי סעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ושעשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה."

 

5בהתאם לפרשנות המונח "נושא משרה" בחוק ובפסיקה, נאשם 2 ממלא תפקיד משמעותי בחברה הן מבחינה פורמאלית והן מבחינה תפקודית פונקציונאלית – אפנה בענין זה לפסק דינו של בית המשפט העליון בענין ע"פ 3506/13 דוד הבי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (2016), בו נקבע:

"המונח "נושא משרה" שואב את תכניו גם מן המשפט האזרחי ומצויים בו אלמנטים שלובים, מכאן ומכאן, הן מן הדין האזרחי והן מן הדין הפלילי מושא דיוננו. לכן, אין כל מניעה כי לצורך פרשנות המונח "נושא משרה" יעשה בית המשפט שימוש באופן שבו פורש מונח זה בפסיקה הנוגעת למקרים אזרחיים, על-מנת לעמוד על פרשנותו הראויה של המונח בהתאם לתכלית ולשון החוק, בשילוב המטען האזרחי והפלילי המתלווה למונח זה".

 

ובהמשך נקבע:

"כוונת המחוקק בהרחבת הגדרת המונח "נושא משרה", כך שתחול על "כל ממלא תפקיד בחברה כאמור", היא להתאים את הגדרות החוק למציאות הדינאמית, שמא ימלא פלוני תפקיד משמעותי בחברה, שאיננו נופל הלכה למעשה במהותו מן התפקיד אותו ממלאים בעלי המשרות המצוינות בחוק, ואך בשל כך שהגדרת תפקידו אינה מנויה במפורש במונח "נושא משרה", לא ניתן יהיה לראותו כנושא משרה בחברה לצורך הכפפתו לחובות המוטלות על "נושא משרה" על-פי חוק".

דברים דומים נכתבו בע"פ (ארצי) 50155-08-10 חברת השמירה בע"מ – מדינת ישראל [פורסם בנבו] (2012) במסגרתו נקבע, כי גם דרגים נמוכים בהיררכיה הארגונית יכול ויחשבו כנושאי משרה לצורך בחינת אחריותם הפלילית מכח החוק, וזאת לאחר בחינת תפקידם ומרכזיותו בעבירה הספציפית והאם אותו בעל תפקיד/נושא משרה מזוהה עם תפקודו של התאגיד בהקשר זה של ביצוע העבירה. ובלשונו של בית הדין הארצי לעבודה:

"הדגש שהושם בפסיקה הישראלית אינו על המעמד הפורמאלי אלא על ההיבט התפקודי/פונקציונאלי ולכן גם נושאי משרה שאינם בראש הצמרת הניהולית הפורמלית, אך שיש להם תפקיד מרכזי בפועל בתחום הרלוונטי, עשויים להחשב כ"אורגנים".

לעניין זה יפים דברים אלו שנקבעו בע"פ (ארצי) 13/07 ניר עם כהן ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ – מדינת ישראל- משרד התעשיה המסחר והתעסוקה [פורסם בנבו] (2009):

"אפילו הוכיח נושא משרה כי לא ביצע את העבירה (ביסוד העובדתי וביסוד הנפשי) בגינה נמצא התאגיד אחראי, אין הוא משתחרר מאחריותו. שכן עצם ביצוע אותה עבירה על ידי התאגיד, מהווה תנאי מספיק לאחריותו. אלא אם כן הוכח, כי לא היה מודע לביצוע אותה עבירה או כי לא התרשל בכך שאפשר את ביצועה[83] ונקט אמצעים סבירים לשמירת הוראות החוק".

 

אתם מעסיקים וזומנתן לחקירה פלילית? הוגש נגדכם כתב אישום כנגד העסקת עובדים זרים? פנו עוד היום למשרדנו לתיאום פגישה ללא עלות ונגבש קו משפטי שימזער לכם את הנזק הצפוי כתוצאה מהרשעה פלילית.

משרדנו מתמחה בדין הפלילי ובממשק ישיר לדיני הגירה.