סטייה מנהלים של משרד הפנים בהיעדר מסמכי סף

לצורך הגשת בקשות למתן אזרחות של  בני זוג זרים הנשואים או ידועים בציבור לישראלים- ישנו צורך מהותי בפתיחת תיק והצגת מסמכים- מסמכים שנדרשים לצורך הסדרת מעמד של בני זוג זרים- ללא מסמכים אלו לא יחל הטיפול בבקשה, והבקשה עלולה להידחות  במסגרת ההליך המדורג החל על בני זוג זרים של ישראלים הן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין, של רשות האוכלוסין וההגירה והן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי. אולם ישנם מקרים חריגים בהם ישנו קושי מהותי בלהמציא מסמכי סף שדורשת רשות האוכלוסין וההגירה, שבלעדי מסמכים  אלו, לא ידונו בבקשה.

 

סקירה משפטית- פתיחת תיק במשרד הפנים בלי מסמכי סף

הסוגייה שבפנינו נדונה בהרחבה בפסק דינה של כבוד השופטת מיכל אגמון גונן בעמ"נ (ת"א) 4789-12-16 יעל אייזנברג נ רשות האוכלוסין וההגירה, מיום 11/09/19, פורסם בנבו ומן הראוי להביא את עיקרי פסק הדין שחל גם בענייננו, בהלכה הפסוקה, נקבע כי: "עם זאת ראוי להעיר, כי נוהל 5.2.0009 (ובכלל זה- הדרישה שבנוהל זה להמצאת מסמכי סף) הינו הנחיה פנימית, שניתן לסטות ממנה במקרים מתאימים המקימים הצדקה לכך. כידוע, אף מקום בו קיים נוהל, אין משמעות הדבר כי אין עוד צורך להפעיל שיקול דעת ולבחון את המקרה על נסיבותיו הפרטניות, וכפי שצויין לאמור בבג"ץ 4382/98 ד"ר וילמה גבאי נ' שר הבריאות – יהושע מצא, פ"ד נב(3) 418 (1998), בפסקה 5 לפסק דינה של כב' השופטת (כתוארה דאז), לימים הנשיאה דורית בייניש: "הלכה מושרשת היא בפסיקתנו כי אל לה לרשות לדחות בקשה המונחת לפניה בהסתמכה על מדיניותה הכללית ועל ההנחיות הכלליות שקבעה לעצמה ועל אלה בלבד. על הרשות לבדוק כל בקשה לגופה, תוך שהיא בוחנת את נסיבותיה המיוחדות, בהתחשב במדיניות הכללית, ושוקלת אם יש בבקשה הצדקה לסטות מהמדיניות שקבעה לעצמה. מדיניות כללית אינה יכולה לפטור את הרשות מבחינה עצמאית ועניינית של העניין הקונקרטי שבא בפניה. ראו דברי חברי השופט חשין בבג"ץ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד ואח' [פורסם בנבו] [1], בעמ' 515, שבו נאמר: "ועל כל אלה: הלכה שנתקבלה ומסורה היא: רשות אשר קנתה שיקול-דעת אסור לה לדחות בקשה המונחת לפניה אך בהסתמכה על הנחיות פנימיות שקבעה לעצמה, ושומה עליה לבדוק כל בקשה ובקשה לגופה, תוך שהיא בוחנת אותה לאור אותן הנחיות"."

 

וכן ראו בעניין זה עע"מ 8531/10 יעקב זכאי נ' משרד הביטחון, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם בנבו, 2011). ואכן, במקרים שונים נקבע כי יש לאפשר לבני זוג להיכנס להליך המדורג אף בהיעדר מלוא המסמכים הנדרשים בנוהל.

 

בערעור שהוגש לבית המשפט טענו העותרים כי הרשות מתעלמת ממצבו האובייקטיבי של העותר, אשר בהיותו מבקש מקלט, אינו יכול לקבל תעודות פורמאליות ומסמכים מזהים מנציגי ארצו וכי הרשות כבר הסכימה, במקרים דומים בעבר, להתחיל בהליך מדורג גם ללא המצאת מסמכים אלו. עוד נטען כי במקביל הרשות מעכבת את ההכרעה בבקשת המקלט של העותר, שיכלה לסייע בעדו להוכיח טענתו. כמו כן נטען כי ההחלטה הינה בלתי סבירה ומתעלמת ממערכת היחסים בין העותרים, היותם נשואים, התא המשפחתי שהקימו ובנותיהם המשותפות, וכי כנות וטיב הקשר שלהם כלל לא נבחנו. העותרים ביקשו כי בית המשפט יבטל את החלטת הרשות לדחות על הסף את הבקשה למתן מעמד לעותר ויקבע כי יש לקבלה כפי שהוגשה, בהעדר חלק מהמסמכים של העותר. לאחר מאמצים שלחה משפחתו של העותר המתגוררת במצרים תעודת לידה מקורית, עותק מתעודת זהות של העותר בה מצוין כי הוא רווק, תעודת פטירה של אמו אשר שמו של העותר מופיע בה, וכן מכתב מטעם בית ספר תיכון של העותר, אולם הרשות לא שינתה מעמדתה, סירבה לבקשת העותרים לפתיחת ההליך המדורג והודיעה כי עליהם לצרף דרכון תקף של העותר, תעודת רווקות ותעודת יושר.

 

בית המשפט קבע, כי הרשות דחתה את בקשת העותרים על הסף, מבלי לבחון את כל השיקולים הרלוונטיים ומבלי להתחשב בהליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, וכי החלטה זו חורגת ממתחם הסבירות ויש מקום להתערב בה. נקבע כי בנסיבות העניין, היה על הרשות לבחון את בקשתם של העותרים לגופה, לאור המסמכים החדשים שהומצאו, ולהחליט לגופו של עניין האם ניתן להתחיל בהליך המדורג, למרות שחסרים מסמכים מסוימים שהעותר טוען שאין באפשרותו להשיגם. עוד נקבע:"יש לקבל גם את טענות העותרים כי הנהלים של המשיב בעניין זה אמנם הינם נהלים חשובים לשם שמירה על שלטון החוק והסדר וכן לשם שמירה על שוויון בין הפונים למשיב, אך מדובר בנהלים ולא בדרישות שנקבעו בחוק. על כן, לא מן הנמנע שהמשיב יחרוג מנהליו במקרה ספציפי שבו לא ניתן להגיש את המסמכים על פי הנהלים, או לכל הפחות יבדוק את הבקשה לגופה על בסיס המסמכים שהוגשו, במיוחד במקרה דנן, שבו ביהמ"ש לעניינים מנהליים כבר הורה כי הבקשה תוגש בשנית בליווי המסמכים הקיימים והמסמכים שהצליח העותר להשיג".

 

פנייה לעורך דין לענייני הגירה

בהתאם להלכה הפסוקה נפסק בפרשת אייזנברג כי :"לאור חשיבותה ומרכזיותה של הזכות לחיי משפחה, ולאור העקרון עליו עמדתי, הנובע מכך, כי יש לעשות הכל כדי לפרש את הוראות הנהלים כך שיאפשרו את חיי המשפחה בישראל. פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בדרישות החוק ובייחוד בהכנה והגשת מסמכים למשרד הפנים.