נוהל הארכת שהייה של עובדים זרים בתקופת הקורונה

נוהל הארכת שהייה של עובדים זרים בתקופת הקורונה, קובע כיצד ניתן להאריך ויזה למטפלים בסיעוד, באילו מקרים, ובאיזה אופן,  להן תובא סקירה משפטית על הארכות ויזה לעובדים זרים כפי שנקבע ב- עמנ (ת"א) 24991-01-22 בבית המשפט המחוזי בת"א, כדלקמן:

 

הטיעון המרכזי של ב"כ המערערים הינו כי על פי נהלי הרשות, לו המערערת לא הייתה נתפשת ומושמת במשמורת, היו מאשרים את בקשת המטופלת להעסיקה, והייתה ניתנת לה אשרת עבודה, או מוארכת תקופת שהייתה בישראל לצרכי עבודה, עד יוני 22. לטענתו, אין להחריג את המערערת מהארכות שניתנו, רק בשל העובדה שנעצרה.

ההפך הוא הנכון. דווקא המחסור בעובדים זרים, בעיקר בענף הסיעוד, שהביא את רשויות המדינה להכרה בצורך להקל עם המטופלים הזקוקים לטיפול סיעודי, מחייבת כי יאפשרו לעובדים זרים להאריך את שהייתם בישראל, רק אם עשו כל מה שביכולתם ובמהירות האפשרית, לאתר מטופל סיעודי חלופי, ואפרט.

הוראות חוק הכניסה לישראל והנהלים מכוחו, קובעים הגבלות שונות על משך תקופת עבודתו של עובד סיעודי זר בישראל. מטרת ההוראות הללו לאזן בין הצורך בטיפול סיעודי ארוך טווח, לבין הרצון שלא לעודד עובדים זרים להשתקע בישראל. כך, סעיף 2 לחוק קובע כי רישיון לישיבת ביקור יינתן לשלושה חודשים, וסעיף 3א(א) לחוק קובע כי אם הרישיון ניתן לעובד זר – רשאי שר הפנים להאריכו לתקופות נוספות של עד חמש שנים. סעיף 3א(ב) לחוק קובע כי אם רישיון לישיבת ביקור ניתן לעובד סיעוד זר – רשאי שר הפנים להאריכו מעבר לחמש שנים ושלושה חודשים, אצל מטופל שלפי חוות דעת מקצועית הפסקת הטיפול תפגע בו. בשנת 2011 תוקן החוק וניתנה אפשרות לשר הפנים להאריך את תקופת ההעסקה גם לצורך טיפול במטופל חדש בתנאים הקבועים בסעיף 3א(ב1), ביניהם כי מדובר בטיפול במטופלים סיעודיים בעלי מוגבלויות קשות במיוחד, שהיה קשה לאתר עבורם מטפלים בענף הסיעוד.

מגיפת הקורונה והמחסור בעובדי סיעוד זרים שנוצר בעקבותיה, הביאה לצורך למצוא פתרונות למטופלים סיעודיים שנותרו ללא עובדים זרים בענף הסיעוד. לצורך כך ניתנו פתרונות שונים, ובהם הארכה אוטומטית של אשרות של מי שהועסקו כדין (שאינם מענייננו במקרה זה). בנוסף, כאמור, הוחלט במשרד הפנים, החל מחודש מרס 2020, שהוא המועד שבו החלו עיקר ההגבלות, על מתן תקופת היערכות ליציאתם מישראל של עובדי סיעוד זרים שבקשות הארכת רישיונות העבודה שלהם נדחו. תקופת היערכות שבה לא תיאכף הדרישה ליציאתם מישראל. מזמן לזמן פרסמה הרשות הודעות המאריכות את תקופת ההיערכות. לאחרונה, בדיון שנערך בוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת ביום 29.11.21, הודיעה ראש מינהל עובדים זרים ברשות, גב' ענבל משש, כי שרת הפנים איילת שקד, החליטה להאריך את תקופת ההתארגנות לתקופה נוספת, עד לסום חודש יוני 2022.

תכלית ההארכות האמורות הייתה לאפשר לעובדים זרים בענף הסיעוד, הנמצאים בישראל לאחר שאשרתם הסתיימה בנסיבות מסוימות (עברו את מכסת העבודה המאפשרת שהייה בישראל, מצויים בתקופת התארגנות לקראת עזיבה מכוח החלטת בימ"ש וכיו"ב), לפנות ולאתר מטופל סיעודי שיגיש בקשה לאשרה בעניינם.

כפתרון נוסף, שגם הוא אינו חל בעניינו, אך חשוב למען שלמות התמונה, חוקקה הכנסת את חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021 (החוקק נחקק ביום 21.7.21, להלן: חוק הוראת השעה). החוק מאפשר למטפלים סיעודיים שמצאו עבודה עם מטופל סיעודי כתוצאה מהארכות שניתנו, להאריך, בתנאים מסוימים, את המשך העבודה עם אותו מטופל. אין מחלוקת כי חוק הוראת השעה אינו חל בענייננו, אך מדברי ההסבר עולה כי מטרת ההארכות הייתה מתן אפשרות למטופלים סיעודיים למצוא מטפל סיעודי לאור מגיפת הקורונה, ולהאריך את שהייתי של עובד זר כאמור. כפי שהובהר בדברי ההסבר לחוק הוראת השעה (הצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021, ה"ח 1425 מיום 5 ביולי 2021, כ"ה בתמוז התשפ"א, ה"ח עמ' 546): "צמצום מספרם של עובדי הסיעוד הזרים החדשים בשל מגפת הקורונה כאמור, יצר צורך חריג ובלתי צפוי לתת פתרונות טיפול זמניים לאוכלוסיית המטופלים הסיעודיים בישראל המחזיקים בהיתר להעסקת עובד זר לסיעוד".

כפי שעלה מדיון בועדת הכנסת, מטרת ההארכות הייתה, לאפשר לעובדים זרים בסיעוד, שאשרתם אמנם הסתיימה, אך נמצאים בישראל בתקופת התארגנות לעזיבה, כי תקופה זו תוארך, כך שמטופלים סיעודיים יוכלו להעסיקם, לפחות עד לסיום המחסור שנותר בשל המגפה. המטרה היא שעבדים זרים בענף הסיעוד המצויים במצב זה ינסו לאתר במהירות מטופל סיעודי חלופי שיגיש בקשה בעניינם. יודגש, כי בתקופת ההתארגנות, לפני עזיבתם,  ולפני תיקון הנוהל והארכות שניתנו, עובדים זרים בענף הסיעוד לא היו  רשאים לעבוד בישראל בכל עבודה שהיא, לרבות בסיעוד.

 

ייצוג משפטי על ידי עורך דין עובדים זרים, יסייע לכם בהגשת בקשה הומניטרית בסיעוד, הגשת ערר לבתי הדין לאוכלוסין והגירה-בית הדין לעררים בירושלים, ומציאת פתרונות חלופיים להארכת אשרת שהיי וויזה של עובדים זרים.

 פנו עוד היום לעו"ד לוי, לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות.