כתב אישום על העסקת עובדים זרים שלא כדין

העסקת עובדים זרים שלא כדין יכולה להביא לידי הגשת כתב אישום על ידי רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים  בהתאם  לחוק עובדים זרים, תשנ"א.

מדובר בהליך פלילי לכל דבר ועניין המתנהל בבית הדין לענייני עבודה, שבסופו יכול הנאשם להיות מורשע ורישום פלילי יימצא באמתחתו.

יחד עם זאת ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה  בהליך של הגשת כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים יכול ויביא לזיכוי מלא וביטול הרישום הפלילי.

 

העסקת עובד זר שלא כדין-

 סעיפים 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א, קובעים כי:

 

"2.       (א)  מעסיק שעשה אחד מאלה –

(1)   העסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל והתקנות לפיו;

(2)   העסיק עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג, ובלבד שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן (ב);"

 

סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, תשנ"א, קובע:

"לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעסיק, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעסיק או לפי רשימה שמית".

העסקת עובד זר ללא ביטוח רפואי –

 

כלל העסקת עובד זר מחייבת כי העסקת העובד הזר תהיה  מכוסה בביטוח רפואי, שכן העסקת עובד זר ללא ביטוח רפואי יכול ותביא לרכיב אישום נוסף בכתב האישום המוגש כנגד מעסיקים עובדים זרים שלא כחוק ואף הקנס שיוטל על המעסיק, ככל שיורשע בדין, יוגדל.

 

כך למשל סעיף 2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, תשנ"א מקים אחריות פלילית למעסיק אשר "העסיק עובד זר בלי שהסדיר לעובד הזר ביטוח רפואי בהתאם להוראות סעיף 1ד, או ניכה משכרו של העובד הזר סכום העולה על השיעור שנקבע בתקנות לפי אותו סעיף".  בהתאם להוראה זו "על המעסיק מוטלת החובה להסדיר לעובד ביטוח רפואי על חשבונו" , יחד עם זאת יודגש כי כל מקרה ייבחן לגופו והסבר מניח את הדעת של המעסיק יביא לביטול רכיב ענישה זה,.

אחריות נושא משרה

כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים שלא כחוק, יכול שיוגש גם כאשר מדובר על חברה/תאגיד בה נתפסו מועסקים עובדים זרים שלא כדין.

 

סעיף 5 לחוק עובדים זרים, תשנ"א נוגע לאחריותו של נושא משרה בתאגיד לביצוע עבירות על הוראות החוק וזו לשונו:

 

"5.    (א)  נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת עבירות כאמור בסעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו כאמור, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד שחובתו מטעם התאגיד היא לפעול לקיום חובות התאגיד לפי הסעיפים האמורים.

(ב)  נעברה עבירה לפי סעיפים 2 עד 4 בידי התאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ושעשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה."

 

בהתאם לפרשנות המונח "נושא משרה" המדובר  בממלא תפקיד משמעותי בחברה הן מבחינה פורמאלית והן מבחינה תפקודית פונקציונאלית – ויודגש  כי גם דרגים נמוכים בהיררכיה הארגונית של החברה יכול ויחשבו כנושאי משרה לצורך בחינת אחריותם הפלילית מכח חוק עובדים זרים, תשנ"א,

לסיכום, ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה  בהליך של הגשת כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים ישנה חשיבות עצומה באפשרות לביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק והקנס שצפוי להיטת כתוצאה מהרשעה בהליך פלילי זה.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.  המשרד ייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.