הסדרת מעמד מכוח זוגיות עם פליטים ומבקשי מקלט

נוהל הסדרת מעמד לעניין מעמד לפליטים ומבקשי מקלט בישראל המקיימים זוגיות ותא משפחתי עם זרחים ישראלים, מאפשר למבקשי מעמד להגיש שתי בקשות במקביל: הן בקשה להסדרת מעמד מכוח הקשר הזוגי עם האזרח הישראלי, והן בקשה למקלט מדיני, כדלקמן:

 

סעיף ג.3.ב. לנוהל קובע כי:

 

"ככל שהנתין הזר הינו מבקש מקלט אשר בקשתו למקלט מדיני הוגשה טרם הגשת הבקשה למעמד מכוח נוהל זה ואשר טרם הוכרעה (להלן: "מבקש מקלט") יחולו התנאים כפי שיפורט להלן בסעיף ד.11 לנוהל זה".

 

סעיף ד.11 קובע כי מבקש מקלט אשר בקשתו למקלט מדיני טרם הוכרעה, אזי- ככל שלא יעלה בידיו להמציא את מלוא המסמכים כנדרש ע"י הרשות- תחל הרשות את הטיפול בבקשתו בהתאם למסמכים שהומצאו:

"ככל שהמוזמן הינו מבקש מקלט אשר בקשתו למקלט מדיני הוגשה טרם הגשת הבקשה למעמד מכוח נוהל זה ואשר טרם הוכרעה )להלן: "מבקש מקלט"), יחולו התנאים הבאים:

  1. מבקש המקלט המוזמן ימציא את כל המסמכים שיש בידו לרבות מסמכים נוספים על פי נוהל זה. ואולם, ככל שלא יעלה בידו להמציא את כלל המסמכים כאמור יחל הטיפול בעניינו בהעדר המסמכים הנוספים, זאת עד ובכפוף להכרעה בבקשתו למקלט מדיני ולהוראות להלן.
  2. המשך ההליכים לטיפול בבקשה יתנהל על פי פרק ד לנוהל בשינויים המחוייבים, לרבות בחינת כנות הקשר וכן בדיקות גורמים בשים לב לתקופה בה שוהה המוזמן בישראל. ככל שיתרשם רע"נ אשרות כי מדובר בבני זוג המקיימים מרכז חיים משותף בישראל ומקיימים קשר זוגי כן ואמיתי המצדיק מתן מעמד על פי הנוהל, ולא נמצאה כל מניעה לאישור הבקשה בהתאם להוראות נוהל זה, יאשר תחילתו של הליך מדורג ויעניק למוזמן רישיון מסוג ב/1 לשנה על גבי טופס על/11 ללא שדרוג המעמד".

 

סעיף 4 מוסיף וקובע כי היה ותידחה הבקשה למקלט מדיני– יידרש בן הזוג הזר להשלים ולהגיש את כלל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל  הסדרת מעמד וזאת תוך 6 חודשים ממועד ההכרעה בבקשה למקלט מדיני ביחידת מבקשי המקלט, כאשר לצורך המצאת המסמכים יש להעניק לבן הזוג הזר המדורג רישיון ב/1 מחוץ להליך המדורג ויודגש כי, וניתן להאריך תקופה זו בשישה חודשים נוספים, ובלבד שמנהל הלשכה באזור מגוריו של הישראלי השתכנע כי נעשו מאמצים כנים על ידי בן הזוג הזר להמצאת המסמכים המבוקשים. ככל והתקבלה הבקשה למקלט מדיני וניתן לבן הזוג הזר רישיון מסוג א/5 יימשך הטיפול בהסדרת המעמד מכוח הזוגיות על פי הנוהל ללא דרישה להמצאת מסמכים, אולם יש לקזז את מניין הימים בה שהה המוזמן ברישיון ב/1 במסגרת הליך המדורג, ובכפוף לבדיקות הקבועות בנוהל, ובכללן בחינת מרכז חיים של בני הזוג, בחינת כנות קשר על ידי תשאולים זוגיים, וכמובן עמדות גורמי הבטחון בישראל.

 

ייצוג מבקשי מקלט ופליטים המצויים בזוגיות עם ישראלים

הנה כי כן, הן הדין והן נהלים של רשות האוכלוסין וההגירה מאפשרים  לישראלים להגיש בקשה לצורך הסדרת מעמד עם בני זוגם שהם מבקשי מקלט או פליטים, וזאת ללא צורך בהמצאת מסמכי סף מארץ המוצא של בן הזוג הזר, אולם ישנם תנאים מסועפים שכדאי להכיר. דעו את זכויותיכם ופנו לעו"ד לענייני אוכלוסין והגירה לצורך הסדרת המעמד בישראל.

 

ניתן לקיים פגישה ללא עלות וללא התחייבות עם עורך דין הגירה מקצוען.