הוועדה הבינמשרדית במשרד הפנים

הוועדה הבינמשרדית של משרד הפנים פועל על פי נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים"  ו שיקול הדעת הנתון לוועדה הִנו רחב ביותר, ובית-המשפט בדרך כלל יתערב בו אך במקרים מצומצמים וחריגים במיוחד.

 

בהתאם לנוהל זה  בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים יכולה להידחות בשלב מקדמי על הסף, על-ידי ראש לשכה של רשות האוכלוסין, מבלי להעביר את הבקשה לבחינת מטה רשות האוכלוסין; זאת, בין-השאר, על פי שיקול דעתו הרחב. ככל שמועברת בקשה על-ידי ראש הלשכה האזורית למטה מינהל האוכלוסין, מעניק הנוהל לראש הדסק של רשות האוכלוסין וההגירה סמכות לסנן את הבקשות לקבלת מעמד, ולדחות בקשות אשר על-פניהן לא מגלות טעמים הומניטאריים (ראו לעניין זה קביעת בית המשפט ב-עת"מ 20187-03-11 אואסן נ' משרד הפנים [פורסם בנבו]; ועת"מ 10880-10-10 לטיסיה אורלה נ' שר הפנים)

 

על פי בית-המשפט העליון בפסק-הדין בעע"ם 2357/14 אברה שפראוי אסברוק נ' משרד הפנים ["הנוהל מכוחו פועלת הוועדה הבינמשרדית נותן לראשת הדסק סמכות לדחות את הבקשה על הסף אם על פניה היא לא מעלה טעמים הומניטריים. מטעמים של יעילות מינהלית, יש היגיון בכך שבקשות אשר על פניהן אינן מגלות טעם הומניטרי יוכלו להידחות על הסף…. לשיטתנו, האיזון בין ההגנה על זכויות האדם של המבקשים מעמד מטעמים הומניטאריים לבין הצורך לנהל את משאביה הציבוריים של הוועדה הבינמשרדית ביעילות מוביל למסקנה כי על מנת שבקשה תועבר לוועדה הבינמשרדית די שהיא תעלה סיכוי מסוים לקבלתה. היינו, די בכך שאין מדובר בבקשה שמראש ברור כי הדיון בה יהווה בזבוז לא מוצדק של משאבי ציבור. אין מקום לדרוש מן המבקש להראות כי קיים סיכוי סביר שבקשתו תתקבל, שכן אין להציב משוכה כה גבוהה בטרם תינתן למבקש האפשרות לפרוש את טענותיו בפני הוועדה"

 

עו"ד לייצוג בפני הוועדה הבינמשרדית

משרדנו מטפל בין היתר בהגשת בקשות הומניטריות בפני הוועדה הבינמשרדית, החל בכתיבת הטיעונים העובדתיים והמשפטים וכלה בהגשת ערעור על החלטות דחייה של הוועדה הן בפני בתי הדין לאוכלוסין וההגירה והן בפני בתי המשפט המחוזיים ואף בפני בית המשפט העליון.

ניתן לתאם פגישה לבחינת עניינכם ללא עלות וללא התחייבות.