הארכת ויזה/אשרה למטפל בסיעוד

לשם הארכת ויזה או אשרה למטפל סיעודי יש להגיש בקשה לוועדה הומניטארית לפי סעיף 3א )ב1 לחוק הכניסה לישראל-ניתן גם להגיש  ערר לפני בית הדין לעררים בירושלים מקום שרשות האוכלוסין והגירה דוחה על הסף בקשה להארכת אשרה וישיבה של מטפל בסיעוד לצורך מתן טיפול סיעודי מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים לפי סעיף זה. מטרת הערר היא לשכנע את בית הדין הנכבד להורות על ביטול ההחלטה או לחלופין להורות על הארכת זמן התארגנות ארוכה ליציאה מהארץ של המטפל לשם המשך טיפול סיעודי רציף במטופל

 

הוועדה הבינמשרדית בענף הסיעוד

נוהל הטיפול בבקשות להארכת רישיונות ב/1 בענף הסיעוד מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים, הוא הנוהל הרלוונטי של רשות האוכלוסין וההגירה לפיו בקשות להארכות של אשרה יוגשו ישירות   לוועדה הבינמשרדית באמצעות אחת הלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, לכתובת דוא"ל il.gov.piba@vaada20 בחתימה אלקטרונית מאובטחת.

 

ההלכה הפסוקה בעניין הגשת ובחינה של בקשה הומניטרית בתחום הסיעוד

כך למשל נקבע בבבר"מ 6612/19 קבע בית המשפט העליון כי: דווקא משום החשיבות הרבה שיכולה להיות להחלטה בדבר המשך שהייתו של עובד זר פלוני בישראל עבור המטופל הסיעודי, ובנתון לכך שמלכתחילה נועד סעיף 3א(ב1) לתת מענה למקרים הומניטריים מיוחדים, קשה להלום תוצאה לפיה לא יהיה לשר שק"ד בהחלטה אם לאפשר הגשת בקשה להארכת רישיון כאמור בתקופה החורגת מהמועד הקבוע בחוק. עסקינן בתנאי סף לדיון בבקשה המוגשת למענו של מטופל סיעודי – בעניין הקשור קשר הדוק להגנה על כבודו ורווחתו. קביעת סדר מועדים קשיח שאינו מאפשר מענה מותאם לאילוצים וצרכים חריגים שנסיבות החיים מביאות עמן, פוגעת ביכולת שר הפנים להפעיל סמכותו באופן ראוי, וחוטאת לתכלית ההומניטרית המובהקת לשמה נחקק הסעיף.

 

הארכת מועד להגשת ערר מעבר ל-90 ימים

לאחרונה, בבר"ם 6612/19 רשות ההגירה והאוכלוסין נ פלוני, מיום 31/12/19 אשר בימ"ש את פסק דינו של בימ"ש המחוזי בנוגע לקטין שהנו מטופל סיעודי מורכב ודחה את בקשת רשות הערעור של המדינה, בית המשפט העליון קבע כי לשר הפנים סמכות טבועה להאריך את המועד של 90 יום מיום סיום ההעסקה האחרונה וכך נפסק:"דווקא משום החשיבות הרבה שיכולה להיות להחלטה בדבר המשך שהייתו של עובד זר פלוני בישראל עבור המטופל הסיעודי, ובנתון לכך שמלכתחילה נועד סעיף 3א(ב1) לתת מענה למקרים הומניטריים מיוחדים, דומה שקשה להלום תוצאה שלפיה לא יהיה לשר שיקול דעת בהחלטה אם לאפשר הגשת בקשה להארכת רישיון כאמור בתקופה החורגת מהמועד הקבוע בחוק. יש לזכור כי עסקינן בתנאי סף לדיון בבקשה המוגשת למענו של מטופל סיעודי – בעניין הקשור קשר הדוק להגנה על כבודו ורווחתו. קביעת סדר מועדים קשיח שאינו מאפשר מענה מותאם לאילוצים וצרכים חריגים שנסיבות החיים מביאות עמן, פוגעת ביכולתו של שר הפנים להפעיל סמכותו באופן ראוי, וחוטאת לתכלית ההומניטרית המובהקת שלשמה נחקק הסעיף וכפי שעולה מן הרקע שתואר – המקרה שלפנינו, הוא שיוכיח"

 

השיקולים של בית המשפט

בימ"ש התייחס לשיקולים השונים שיש לשקול במסגרת הארכת המועד להגשת הבקשה כדלקמן: " כך, במסגרת הפעלת שיקול הדעת המסור לשר להאריך את מועד הגשתה של בקשה לפי סעיף 3א(ב1)(1), יהיה הוא רשאי להתחשב בשיקולים שונים שיכולים להיות רלוונטיים להכרעה, ובהם – מבלי למצות – מידת האיחור, הסיבה לו, מורכבות עניינו של המטופל הסיעודי והתכלית האסדרתית הרחבה העומדת ביסודו של סעיף 3א(ב1).

 

לסיכום, פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים יעמוד בעינו. סעיף 3א(ב1)(1) לחוק הכניסה לישראל לא שולל את סמכותו של השר להאריך את המועד להגשת בקשה להארכת רישיונו של עובד זר מטעמים הומניטריים מיוחדים מעבר לתקופה שנקצבה בו, במקרים המתאימים לכך. השר יהיה רשאי לקבוע אמות מידה להפעלת הסמכות, באופן שיעלה בקנה אחד עם תכליות סעיף 3א(ב1) לחוק ובכלל אלה – התכלית ההומניטרית שעניינה מתן מענה לצרכיהם של מטופלים סיעודיים במקרים מורכבים ומיוחדים." בעמ"נ 6141-07-19 פלונית  ואח' נ' משרד הפנים פסק בית המשפט הנכבד כי העדר בחינה והתייחסות כלשהי לנסיבות ההומניטריות של המטופל, אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק.

 

כך למשל: פסק כבוד השופט ד"ר ורדי נימק בעת"ם 1228/06 פלונית נ משרד הפנים כי" במקרים מיוחדים וחריגים כאשר קיימים שיקולים הומניטאריים חריגים ומיוחדים וכדי למנוע תוצאות לא צודקות ומניעת עוול ופגיעה של ממש בנזקק, ניתן לסטות מהדרישות הפורמאליות של החוק והנוהל…זאת הן מכוח סמכותו הטבועה של בימ"ש, הן מכוח שימוש בחריג המיוחד של שיקולים הומניטאריים והן מכוח הגנה על זכויות בסיסיות של הפרט וכבודו כעולה מחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, תוך שימוש בעיקרון המידתיות למניעת פגיעה בנזקק, במקרים מיוחדים, היכולים לעיתים אף להגיע לחשש של פיקוח נפש".

 

ייצוג משפטי בהגשת ערר להארכת ויזה של מטפל סיעודי

כאמור בהלכה העיקר הינו טובת המטופל ולא היצמדות טכנית ללשון החוק כשניתן להעזר במקור הפנימי של הסמכות הטבועה ו/או במקורות חיצוניים כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המשפט העברי ושיקולים הומניטריים חריגים כדי להגיע לתוצאה אחרת מזו הנובעת מיישום טכני לשוני של הוראות החוק, פנייה למשרד עורכי דין מורן לוי ודניאל כפיר מומחים לענייני רשות האוכלוסין וההגירה בכלל וב ייצוג משפטי בהגשת ערר להארכת ויזה של מטפל סיעודי בפרט תבטיח ייצוג משפטי ללא פשרות לשם הבטחת תוצאות ההליך המשפטי.