ייצוג וייעוץ -דיני עובדים זרים בישראל

העסקת עובדים זרים בישראל הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי מסחרי מחויבת להיות על פי חוק ועל ועל המעסיק בפועל קמה החובה לקבל היתר עסקה של עובדים זרים על ידי משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה, שאחרת ישנו סיכון בהעסקת עובדים זרים שלא כדין, ובחובו הגשת כתב אישום פלילי כנגד המעסיק.

 

המסגרת החקיקתית ודיני עובדים זרים בישראל

הוראת החוק המרכזית לענייננו מעוגנת בחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 הקובע כדלקמן:"(א) לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעביד, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור, יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים, שיועסקו אצל אותו מעביד, או לפי רשימה שמית. (ב) היתרים לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין השאר, למאפייני שוק העבודה וענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים. (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על העסקתו של עובד, מסוג ששר הפנים קבעו לפי סעיף 2(ב) לחוק הכניסה לישראל".

 

בבג"צ 9722/04 פולגת ג'ינס בע"מ נ' ממשלת ישראל קבע בית המשפט העליון כי "הוראה זו בחקיקה ראשית מורה כי העסקתו של עובד זר אצל מעסיק ישראלי טעונה היתר, ומחייבת עמידה בתנאיו. ההיתר, יכול שיתייחס למכסה של עובדים זרים, המושפעת, בין היתר, ממאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים".

 

יחד עם זאת  חוק הכניסה לישראל, התשי"ב – 1952הקובע כי מי שאינו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על-פי אשרה ורישיון ישיבה, כאשר לשר הפנים שיקול דעת רחב לעניין קביעת התנאים למתן אשרה. בין היתר, נקבע בסעיף 2(ג) כי: "אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר, כהגדרתו בפרק ד1 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 (בחוק זה – חוק עובדים זרים), יינתן בהסכמת שר העבודה והרווחה, או מי שהוא הסמיך לכך, ורשאים שר הפנים ושר העבודה והרווחה להחליט כי על עובדים זרים בתפקידים מסוימים, או על סוגי עובדים שקבעו, מתן אשרה או  רישיון ישיבה אינו טעון הסכמה כאמור". סעיף 3א לחוק הכניסה לישראל, עוסק בהארכת אשרות ורישיונות ישיבה לעובד זר ובהגבלת מתן אשרות ורישיונות חוזרים.

 

על פי בית המשפט העליון

בבג"צ 9722/04 פולגת ג'ינס בע"מ נ' ממשלת ישראל קבע בית המשפט העליון כי "הוראה זו בחקיקה ראשית מורה כי העסקתו של עובד זר אצל מעסיק ישראלי טעונה היתר, ומחייבת עמידה בתנאיו. ההיתר, יכול שיתייחס למכסה של עובדים זרים, המושפעת, בין היתר, ממאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים. לשר הפנים נתון שיקול דעת רחב בהפעלת סמכויותיו על-פי חוק הכניסה לישראל, כאשר שיקול דעת רחב זה נובע מעיקרון ריבונות המדינה בשטחה  וכפי שנקבע בפס"ד פולגת "…החקיקה הראשית וההסדרים המנהליים מכוחה מתבססים על ההנחה המשפטית כי אין זכות מוקנית למעסיק בישראל להעסיק עובדים זרים, וכניסתם של אלה לישראל מותנית במדיניות הממשלה, שלה תכליות רבות ומגוונות. שיקול הדעת של המדינה בקביעת מדיניות זו הוא רחב מאוד. כרוחב שיקול הדעת, כן גבולותיה הצרים של הביקורת השיפוטית על שיקול דעת זה".

 

ייצוג וייעוץ בענייני עובדים זרים

משרדנו מתמחה בייצוג וייעוץ בענייני עובדים זרים, החל מטיפול בהגשת בקשות להעסקת עובדים זרים, ייצוג מעסיקים שהוגש נגדם כתב אישום בגין העסקת עובדים שלא כדין וללא היתר ועד הארכות והגשת בקשות לאשרות עבודה לעובדים זרים.

 

ניתן לתאם פגישת ייעוץ ראשוני ללא עלות או התחייבות