ביטול צו הרחקה ומשמורת

בהתאם לחוק הכניסה לישראל נקבע כי, מי שהוא אינו אזרח ישראלי או שאינו בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה כניסתו לישראל וישיבתו בה על פי אשרה ורישיון ישיבה לפי הוראות החוק בתאם לסמכות המוקנת לרשות האוכלוסין וההגירה ונתנה על ידי שר הפנים, שלו הסמכות בענייני הגירה ושהייה בישראל.

 המדינה מוסמכת ורשאית לקבוע מי הם הזרים  או עובדים זרים שיבואו בשערי המדינה וישהו בתחומיה, לרבות בני זוג זרים של ישראלים במסגרת ההליך המדורג.

כמו כן, המדינה  גם רשאית להורות על צווי הרחקה ומשמורת ובכך להרחיק משטחה עובדים זרים כאשר הם שוהים בה שלא כדין, להלן- "שוהה שלא כדין" שדינו הרחקה מישראל לאלתר, גם אם מדוברי על בני זוג זרים של ישראלים החיים ביחד בישראל ולא הסדירו את מעמדם בהתאם להליך המדורג מראש.

לצורך הליכי ההרחקה ומניעת הישארות הזר בשטחה של מדינת ישראל ניתן יהיה להורות על החזקתו של אדם במשמורת בהתאם לאמור בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, הקובע כי  "שוהה שלא כדין" יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה, אלא אם כן שוחרר בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת ועוד מוסיף סעיף 13א(ב) ומורה כי "חזקה כי אדם שוהה בישראל שלא כדין אם אין בידו להציג רישיון ישיבה בלא הסבר סביר" הכל על פי צו משמורת שיינתן על ידי ממונה ביקורת הגבולות במקום המשמורת.

ייצוג משפטי לשם ביטול צו הרחקה ומשמורת

אולם צו משמורת כאמור לא יינתן אלא לאחר שניתנה לזר-המוחזק המצוי משמורת הזדמנות להשמיע את טענותיו ולעניין זה  ההחזקה במשמורת זמנית תהיה לפרק זמן מרבי של 24 שעות עד למתן צו על ידי ממונה ביקורת הגבולות, ובמידה שהממונה אינו משתכנע  לשחרר את העובד הזר, ממשמורת ניתן יהיה לתקוף את ההחלטה בפני בית הדין לעררים או בפני בית הדין לביקורת משמורת בגבעון ויש לעשות זאת מהר ככל שניתן בטרם יורחק העובד הזר או בן הזוג הזר מישראל

פנו עוד היום לפגישה במשרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן  לשם בחינת ביטול צו הרחקה ומשמורת מישראל או בכל העניין משפטי אחר בנוגע להגירה או משרד הפנים, הפגישה ללא עלות