תעודת זהות לתושבי אזור שטחים

תעודת זהות לתושבי שטחיים-פלסטינאים תינתן באופן חריג ומצומצם וזאת לאחר שהמבקש שוהה בישראל כדין ויש ברשתו אשרת שהייה. לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, ומפקד האזור לא ייתן לתושב האזור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור".

 

 היתר מיוחד

"על אף הוראות סעיף 3, רשאי שר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל, לתושב אזור…ורשאי מפקד האזור לתת לתושב אזור היתר לשהייה בישראל, אם שוכנעו כי התושב…מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו פעולה של ממש לקידום הביטחון, הכלכלה או עניין חשוב אחר של המדינה, או שהענקת האזרחות, מתן הרישיון לישיבה בישראל או מתן ההיתר לשהייה בישראל, לפי העניין, הם מעניינה המיוחד של המדינה; בפסקה זו, "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד".

 

בבית המשפט נקבע כי ״בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק הוראת השעה, שר הפנים רשאי להעניק לתושב אזור רישיון לישיבת קבע בישראל, וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, השר שוכנע כי תושב האזור מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה. והשני, השר שוכנע כי תושב האזור (או בן משפחתו) פעלו פעולה של ממש לקידום עניין חשוב של המדינה, או שמתן המעמד המבוקש הוא מעניינה המיוחד של המדינה.

 

ועוד נקבע כי ״ניתן להצביע על מספר מאפיינים של סעיף 9 הנ"ל: ראשית, סעיף 9 הוא הסעיף היחיד בחוק הוראת השעה שמתיר להעניק לתושב אזור אזרחות או רישיון לישיבת קבע בישראל. כל יתר סעיפי החוק מאפשרים לכל היותר מתן רישיון לישיבת ארעי בישראל, ולא מעבר לכך. שנית, אין בסעיף 9 לחוק הגדרה או אמות מידה מתי יתקיים "קידום עניין חשוב של המדינה" או "עניין מיוחד למדינה", שיצדיק מתן מעמד לתושב אזור לפי סעיף 9. דומה כי מצב דברים זה נובע מכך שקשה עד בלתי אפשרי להגדיר באורח ממצה סוגיה זו. שלישית, נראה כי שיקול הדעת במסגרת סעיף 9 לחוק הוא רחב במיוחד, הן מאחר שלא מדובר במתן מעמד מכוח זכות מוקנית, והן מאחר שעיקר הדגש בסעיף 9 אינו על האינטרס של הפרט אלא על האינטרס של המדינה. רביעית, עיון בסעיף 9 מלמד כי הוא שמור למקרים מצומצמים. מסקנה זו עולה מכותרתו של סעיף 9 – "היתר מיוחד". המסקנה האמורה נלמדת גם ממהותו של סעיף 9 כחריג להסדר הקבוע בסעיף 3, וכן מטיבם של התנאים הקבועים בסעיף 9 הנוגעים לעניינה של המדינה ולאינטרסים שלה. זאת ועוד; אפילו מתקיימים כל התנאים הקבועים בסעיף 9, עדיין נותר בידי הגורם המוסמך שיקול דעת האם להעניק מעמד מכוחו, ואם כן- איזה סוג מעמד״

 

 

 

עורך דין לענייני משרד הפנים והגירה

משרדנו מתמחה בבקשות למתן מעמד לזרים בכלל ותושבי שטחיים בפרט, החל מייצוג בשלב הגשת הבקשה והכנת המסמכים ועד להגשת ערר לבתי הדין לבתי המשפט במידת הצורך.