שחרור שוהה בלתי חוקי

עורך דין מורן לוי מתמחה בשחרור של שוהים אן שוהה בלתי חוקי בישראל, שנתפס והושם במשמורת על ידי פקחי האכיפה של משטרת ההגירה של משרד הפנים  והוא מוחזק באחד ממתקני המשמורת- מתקן גבעון או מתקן סהרונים, אף אם המדובר בבני זוג של ישראלי השוהה ללא ויזה בישראל.

על פי ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון אין לאזרח זר שאינו אזרח ישראלי זכות קנויה כלשהיא להיכנס לישראל ולהישאר בה ללא קבלת אישור ממשרד הפנים. ודוק, מתחם שיקול הדעת המוקנה לשר הפנים בעניין זה רחב ביותר ואף כמעט בלעדי.

על פי סעיף 13(א) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 קובע כי מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, ונמצא בישראל ללא רישיון ישיבה, יורחק מישראל בהקדם האפשרי, אלא אם יצא מרצונו קודם לכן.

ואילו סעיף 13א(ב) לחוק הכניסה לישראל קובע כי שוהה שלא כדין, יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או להרחקתו ממנה, אלא אם שוחרר בתנאים.

יחד עם זאת, סעיף 13ו(א) מונה את העילות שבהתקיים כל אחת מהן רשאי ממונה ביקורת הגבולות להורות על שחרורו ממשמורת של שוהה שלא כדין: שהייתו הבלתי חוקית מקורה בטעות או בתקלה שבתום לב; הוא מוחזק כמי שעתיד לצאת מישראל במועד שנקבע לו ושלא יהיה קושי באיתורו; החזקה במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו או שקיימים טעמים הומניטריים המצדיקים שחרורו הערובה; שוהה במשמורת יותר מ-60 ימים ברציפות;

בה בעת מורה סעיף 13ו(ב) כי אף בהתקיים אחת העילות המנויות בסעיף 13ו(א), לא ישוחרר שוהה שלא כדין ממשמורת בנסיבות המפורטות בסעיף. הוראות אלו הוחלו גם על סמכותו של בית הדין לביקורת משמורת לביקורת משמורת, לפי סעיף 13טו (א)(2) לחוק, אך מכל מקום אין עניינה של המערערת נוגע לכך.

קבלת ייצוג משפטי על לקבל ייצוג בנושא שחרור שוהה בלתי חוגי

קבלת ייצוג משפטי ופנייה לעורך הדין המתמחה בהליכי הרחקה ומשמורת בישראל של שוהה בלתי חוקי, תסייע לבחון את האפשרויות העומדות בפני השוהה לעניין שחרורו ממשמורת באופן מידי או קיצור שהייתו לצורך הרחקתו המידית אף עם המדובר בבני זוג זרי של ישראלים השוהים בישראלי ללא מעמד חוקי אך מקיימים תא משפחתי.

ניתן לפנות לעורך דין לוי הגירה ולתאם פגישה ללא עלות