זכויות עובדים זרים ושחרור מהכלא

עובדים זרים נשלחים לא אחת למתקני משמורת- כלא במתקן גבעון שמצוי בבית הסוהר איילון שברמלה שעה שנם נתפסים מפרים צווים של רשות האוכלוסין וההגירה. נשאלת השאלה האם ומתי ניתן לשחרר עובדים זרים ממשורת. הכל במאמר הנ״ל.

 

זכויות עובדים זרים וכניסה לישראל

אין לאדם שאינו אזרח ישראל זכות קנויה להיכנס לישראל או להישאר בה, וכי מתחם שיקול הדעת המוקנה לשר הפנים בעניין זה הינו רחב ביותר. ראו בג"צ 482/71 קלרק נ' שר הפנים, פ"ד כז(1) 113,117, שם נקבע:"בכל הנוגע לענייני כניסה של זרים לישראל וישיבה בה, אין היא מיוחדת במינה או יוצאת דופן. כל ארץ שומרת לעצמה את הזכות למנוע מאנשים זרים להיכנס לתחומה או להרחיקם מתחומה כאשר אינם רצויים עוד, מסיבה זו או אחרת, ואף ללא כל סיבה. מתוך קלות גישתנו למקורות המשפטיים של אנגליה וארצות הברית אנו יודעים, שאכן דין כזה שורר בהן, ומן המפורסמות כי מצב כזה קיים גם במדינות אחרות".

 

סעיף 13(א) לחוק הכניסה לישראל קובע כדלהלן באשר להרחקה מישראל:

"מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות, תש,י-1950, ונמצא בישראל, בלי רשיון ישיבה (בחוק זה – שוהה שלא כדין), יורחק מישראל בהקדם האפשרי אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן".

 

חוק הכניסה לישראל קובע בסעיף 13א(ב), כי שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או להרחקתו ממנה, אלא אם שוחרר בתנאים:

"שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה, אלא אם שוחרר בעירבון כספי, בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת…".

 

סעיף 13ו(א) לחוק הכניסה לישראל מונה את העילות שבהתקיימן רשאי ממונה ביקורת הגבולות להורות על שחרורו ממשמורת של שוהה שלא כדין (ההדגשות אינן במקור):

"(א) ממונה ביקורת הגבולות רשאי לשחרר בערובה שוהה שלא כדין בהתאם להוראות סעיף זה; לא ישוחרר בערובה שוהה שלא כדין אלא אם כן התקיים בו אחד מהם:

  • השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי שהייתו הבלתי חוקית יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב, וכי יצא מישראל במועד שקבע לו;
  • השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי יצא מישראל בעצו בתוך מועד שקבע לו, וכי לא יהיה קושי באיתורו אם לא יצא בעצמו במועד שנקבע;
  • השתכנע ממונה ביקורת הגבולות כי מחמת גילו או מצב בריאותו החזקתו במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו, או שקיימים טעמים הומניטריים מיוחדים אחרים המצדיקים את שחרורו בערובה, לרבות מקום שעקב החזקה במשמורת ייוותר קטין בלא השגחה;
  • הוא שוהה במשמורת יותר מ-60 ימים ברציפות.

(ב)        על אף הוראות סעיף קטן (א), לא ישוחרר בערובה שוהה שלא כדין אם התקיים אחד מאלה:

(1)        הרחקתו מישראל נמנעת או מתעכבת בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצדו, לרבות לענין הבהרת זהותו או להסדרת הליכי הרחקתו מישראל;

(2)        יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה, את שלום הציבור או את בריאות הציבור; אלא אם כן מתקיים בו האמור ברישה לפסקה (3) לסעיף קטן (א), ואין דרך אחרת למנוע את הנזק לבריאותו.

 

ייצוג משפטי לעובדים זרים

הוראות אלו הוחלו גם על סמכותו של בית הדין לביקורת משמורת, לגביו נקבע בסעיף 13טו(א)(2) לחוק הכניסה לישראל, כי הוא רשאי: "לבטל את צו המשמורת ולהורות על שחרורו בערובה של המוחזק, אם שוכנע כי התקיימו בו התנאים לשחרור בערובה לפי סעיף 13ו, וכפוף לסייגים הקבועים בו".

 

ניתן לתאם פגישת ייעוץ משפטי ללא עלות עם עורך דין הגירה במשרדנו ואנו נבחן את סיכוי השחרור מהמשמורת של העובד הזר