טיפול באריתראים וסודנים – לדוברי טיגרית

ሓድሽ ሕጊ ናይ መንበሪ ፍቓድን ናብ ኾሎት ንኸይትኸዱ መከላከልን

ሓገዝ ንእትደልዩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን

ከም ዝፍለጥ ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ካብቲ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ስርዓታት ሃዲሞም ዑቑባ ንክሓቱ ናብ እስራኤል መጺኦም። እዚ ድማ ሂወቶም ንኸድሕኑ ካብቲ ተስፋ ኣልቦ ዝገበሮም መንግስቲ ሃዲሞም እቲ ካብ ሃገራቶም ምውጻእ ንድሕነቶምን መጻኢኦም ንምምሕያሽን እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ እስራኤል ናይ ሓባር መንበሪ ፍቓድ( ቪዛ ) ተዋሂቦምተስፋ ድማ ጌሮም። እንተኾነ ግን መንግስቲ እስራኤል ገሊኦም ንስራሕ ዝመጹ እዮም ኢሉ ። በቲ ሓደ ወገን ስደተኛታት ኣይኮኑን ይብል በቲ ካልእ ድማ ናብ ሃገሮም ክስጎጉ ኣይክእሉን እዮም ይብል።እቲ ምኽን ያት ቡሩህ ኮይኑ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ህሉው ኩነታት እዩ።

እቲ ከቢድ ሕጊ ናይ ኢምግረሽን

ሕማቕ ኣገጣሚ ኮይኑ ነዞም ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ዝወጹ ዜጋታት ናይዘን ክልተ ሃገራት መንግስቲ እስራኤል ንሓንሳብ ሓተቲ ዑቑባ ንሓንሳብ ሞሊቖም ዝ ኣተዉ ንሓንሳብ ንክሰርሑ ዝመጹ እናበለ ዝተፈላለየ ኣስማት ክህቦም ጸኒሑን ኣሎን። ከም ተወሳኺ ድማ በቢእዋኑ ከበድቲ ሕግታት እና ኣውጽ ኡ ካብ እስራኤል ተገዲዶም ንኰጹ ክድርኽ ዎም ጸኒሖም ኣለዉ።

ሽሕ እኳ ንመብዛሕትኦም እዚ ኣመራጺ እዚ እንተዘይሃለዎም ብዘይዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ ኾሎት ንክስደዱ ተወሲኑስ ይስደዱ ኣለዉ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት መንግስቲ እስራኤል ነቶም መሕተቲ ዑቑባ ዝተነጸጉ መንበሪ ፍቓድ ቪዛ ከየሐደሱ ዝጸንሑ ወይ ውን ናብ ኾሎት ኪዱ ተባሂሎም ከይከዱ ዝጸንሑ ናብ ሓለዋ ዶባት ይሰድዎም እሞ ንሳቶም ድማ ተቐቢሎም ኣብ ሳህሮኒም ዝብሃል ቤት ማእሰርቲ ይዳጉኑዎም።

ጠበቓታት ክካትዑልካን ክማጎቱልካን ከማኽሩኻን ግን ኣገዳሲ እዩ።

ጠበቓታት  ዳኑኤል ክፊርን ሞራን ለቪን ሕጋውያን ጠበቓታት  ሰብ ሞያ ኮይኖም ኣዝዩ ቡዙሕ ጊዜ ተማጒቶም ዝተዓወቱን እዮም። ብፍላይ ድማ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ካብ ዓድኹም ሃዲምኩም ስለ ዝመጻእኩምን ኣብ መንገድኹም ናብ እስራኤል ድማ ኣዝዩ ቡዙሕ ጸገማት ኣጋጢሙኩም እዩ። ናብዚ ዓዲ ምስ መጻእኩም ድማ መሕተቲ ዑቑባ ፎርም መሊእኩም ናይ ዑቑባ መሰል ክትረኽቡ ተስፋ ነይሩኩም። እንተኾነ ግን ኣብ ክንድኡ ናብ ኾሎት ትስደዱ ኣለኹም። ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዝግብኣኩም ነገር እንተሃልዩ ግን ንሕና ክንጣበቐልኩም እንተኮንና  ናብ ኾሎት ዝብል ወረቐት ምስ እትውሃቡ ወይ ውን ቪዛኹም ምሕዳስ ምስ ዝኣብይኹም እዩ። ንሕና ድማ ክንጣበቐልኩም ድሉዋት ኣሎና።

ብተወሳኺ ናብ ኾሎት ተባሂሉ ዘይከደ ግዚኡ ዘሕለፈ ወይ ውን ዝተኣሰረ ዋላ ኣብ ሳህሮኒም ምስ እትኣትዉ ክሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ኬድና ክንጣበቐልኩም ንኽእል።

ካልእ ውን ዝኾነ ሰብ ናብ ዓዱ ወይ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክኸይድ ምስ ዝደሊ ብወለንትኡ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክንሓትትን ክንጣበቕን ንኽእል።

እዚ ኩሉ መስርሕ ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ብኣተርጎምቲ ናብ ቋንቋታት ትግርኛ ኣምሓርኛን ዓረብን ተሰኒና ነካይዶ ምኽንያቱ ክትብልዎ ንእትደልዩ ብቋንቋ ኣዴኹም ክትዛረቡን ሓሳብኩም ክትገልጹን ካብ ዝብል እዩ።

ጉዳይ መንበሪ ፍቓድን ስራሕን ኣብ እስራኤል

እቲ ዝበዝሐ ሰብ ሒዙዎ ዘሎ ፍቓድ ቪዛ ኮንድሽናል (2(a)5) ዝብሃል ኮይኑ ኣብቲ ቪዛ እዚ ወረቐት እዚ ናይ ስራሕ ኣይኮነን ዝብል ተጻሒፍዎ ይርከብ።

ዋላ እኳ ከም ኡ እንተተጻሕፎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ካቭ ላ ኣቮድ ኣንጻር ምኒስትርይ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝመስረቶ ክሲ ቁጽሪ ፋይል 6312/10 ቤት ፍርዲ ንክትሰርሑን ኣስራሕትኹም ድማ ሕጋዊ ምኳኑን ክሳብ ናይ ዑቑባ ሕቶኩም ዝምለሰልኩም የገልግል ኢሉ ወሲኑ። ካብዚ ውሳነ ዝተውሃበሉ እዋን ጀሚሩ ድማ ንክትሰርሑ ዝኾነ ጸገም ከምዘይብሉን ብኸምዚ ስራሕ ምስ ዝኣብይኹም ድማ ኣንጻር ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስለ ዝኾነን ክንጣበቐልኩም ንኽእል።