זכויות עלייה לישראל לבני זוג ומשפחה

סעיף 2(ב) לחוק השבות, התש"י-קובע את הכלל לפיו: "אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל…" סעיף 4א(א) לחוק השבות מוסיף ומקנה זכאות לילד ולנכד של יהודי וכן לבן זוגו של יהודי ושל ילד ונכד של יהודי, לקבלת מעמד בישראל מכוח החוק. סעיף 4א(ג) לחוק מחיל על בני המשפחה האמורים של יהודי, את הסייגים והתנאים הקבועים בדין בין היתר ביחס לאשרת עולה, לרבות הדרישה של רצון להשתקע בישראל.  נין אינו נמנה עם שרשרת בני המשפחה של יהודי שזכאים לקבל מעמד בישראל מכוח סעיף 4א לחוק השבות.

 

נוהל רשות האוכלוסין וההגירה בעניין

נוהל נין חל לפי לשונו הברורה על קטין שהוא נין ליהודי, אשר הגיע לישראל ביחד עם הוריו כשההורים קיבלו מעמד כעולים מכוח שבות (סעיף ג.1 וסעיף ד.1.ג לנוהל). כפי שצוין בפס' 11 לדבריי לעיל, עצם הדרישה בנוהל לפיה ההורים קיבלו מעמד עולה, משמעותה כי התקיימה בהורים כוונה להשתקע בישראל, בהתאם להוראותיו של חוק השבות.

 

לפי סעיף ד.1.ג לנוהל, קטין שהוא נין ליהודי אשר הגיע לישראל ביחד עם הוריו שקיבלו מעמד עולה מכוח שבות, זכאי לקבל אשרת א/5 למשך שנה. בהמשך הנוהל נקבעו הוראות ביחס לאפשרות להארכת האשרה של א/5 מדי שנה, וכן ביחס לאפשרות לשדרוג האשרה של א/5 למעמד קבע או לאזרחות בחלוף 3 שנים. זאת בכפוף לדרישה לפיה הקטין-הנין מקיים מרכז חיים משותף בישראל ביחד עם הוריו.

 

התכלית של מתן אשרת א/5 לקטין שהוא נין ליהודי ומקיים את יתר דרישות הנוהל, מוגדרת בסעיף א' לנוהל. וכך קובע סעיף א' הנ"ל:"נין של יהודי אינו זכאי למעמד עולה מכוח חוק השבות ואף לא לאזרחות ישראלית…יחד עם זאת, ככל שנכד ליהודי עולה לישראל מכוח חוק השבות ומגיע ארצה עם ילדו הקטין (שהנו נין של יהודי), תתאפשר הסדרת מעמדו של הקטין בכפוף לעמידתו בתנאי נוהל זה, וזאת על מנת לאפשר את שמירת התא המשפחתי הקיים ערב עלייתם ארצה".

 

ייצוג משפטי- עלייה וסדרת מעמד בישראל

עינינו רואות כי מטרת הנוהל היא שמירה על התא המשפחתי הקיים ערב העלייה לישראל. זאת, על מנת לעודד עלייה ארצה של זכאי שבות, ולמנוע מצב בו נכד ליהודי שהוא זכאי שבות, יימנע מלעלות לישראל רק בשל החשש כי ייאלץ להיפרד מילדו הקטין שהוא עצמו אינו זכאי שבות בהיותו נין של יהודי.

 

משרדנו מעניק ייצוג משפטי בעניינים סבוכים של עלייה לישראל, לרבות מתן מעמד והסדרת מעמד לבני משפחה של יהודיים או ישראלים שאינם יהודים