זכאות ובקשה לאזרחות ישראלית

סעיף 5 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, שכותרתו "התאזרחות" מונה בסעיף-קטן א' שישה תנאים שהתקיימותם מזכה באפשרות להתאזרח בישראל,– למעט התנאי הנקוב בס"'ק א'(6), שעניינו: "ויתר על אזרחותו הקודמת או הוכיח שיחדל מהיות אזרח חוץ לכשיהיה לאזרח ישראלי"

יש לדקדק ולהדגיש שהתנאים המנויים בס"ק א' הינם תנאי-סף, משמע תנאים שבלעדיהם אין, אך אין בהם לבדם כדי להבטיח את ההתאזרחות. זו נתונה לשיקול-דעתו של שר הפנים כאמור בס"ק ב':"מי שביקש להתאזרח ונתקיימו בו התנאים שבסעיף קטן (א), יעניק לו שר הפנים, אם ראה זאת לנכון, את האזרחות הישראלית על ידי מתן תעודת האזרחות".

אזרחות ישראלית בהתאם לנוהל 4.4.0001 של רשות האוכלוסין וההגירה

הטיפול בבקשת התאזרחות לפי סעיפים 5,6,8 לחוק (05.12.21), שאליו הפנו ב"כ הצדדים,, "נועד לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להתאזרחות של מי שמחזיק ברישיון לישיבת קבע", וכותרת המשנה שלו, בראש העמוד הראשון, מתריעה ומתרה בפקידי המשיבה ובמבקשים בלשון ברורה, לאמור: "התראה: מסירת מידע שגוי או חלקי למבקש עלולה לגרום לאובדן אזרחותו האחרת. יש להפנות את המבקש תחילה לנציגות מדינת אזרחותו לבירור השלכות פעולה זו, בטרם יגיש בקשה. המבקש יידרש לחתום על תצהיר בהקשר זה".

הרבה מונח כאן על הכף, והנוהל מדגיש שוב את הזהירות שבה יש לנהוג ביישומו של תנאי הוויתור, וכך בסעיף ג.6.9:"ויתור על האזרחות האחרת, כולל קטינים הנלווים לבקשה – עמידה בתנאי זה תידרש ממגיש הבקשה, אך רק בסוף ההליך ולאחר שנבדקה עמידת המבקש בכל שאר התנאים להתאזרחות, וניתן עקרונית לאשר את הבקשה."

ושוב בסעיף ג.14:"לאחר בדיקת עמידה בתנאים, ורק אז, יש לשלוח למבקש מכתב בו נדרש להמציא אישור על ויתור על האזרחות הקודמת, או שאיננו אזרח של אותה מדינה (כולל עבור קטינים הכלולים בבקשה). האישור יוצג בתוך שישה חודשים (…). במקרים חריגים בהם לא הוצג האישור בזמן הנדרש, בסמכות מנהל הלשכה לאשר המצאת האישור לאחר התקופה האמורה בכפוף להמצאת הוכחה לנקיטת הליכים בנושא."

ייצוג משפטי

קבלת אזרחות ישראלית לתושב זר, אינה דבר של מה בכך וישנם תנאים מאוד קשיחים בקבלת אזרחות ישראלית, אך שמדובר בבני זוג זרים של ישראלים, בין אם הם נשואים ובין אם הם מנהלים חיים משותפים המצויים בהליך של הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג.

משרדנו מעניק ייצוג משפטי בדיני הגירה, אזרחות וכניסה לישראל לרבות ייצוג בפני בתי הדין להגירה ואוכלוסין בישראל