הזכות להגיש ערר לבית הדין לעררים

ערעור על החלטת משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה יהיה לפני בית הדין לעררים וזאת רק לאחר שהוגש ערר פנימי על החלטת הרשות. היינו יש למצות את ההליכים תחילה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תחילה, שאחרת הערר יידחה על ידי הדיין של בית הדין לעררים.

 

רקע נורמטיבי – בית הדין לעררים:

ביום 1.6.14, נכנס לתוקף תיקון מספר 22 לחוק הכניסה לישראל וצו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה), התשע"ד – 2014, שמכוחו הוקם בית הדין לעררים. סעיף 13 כג(א) לחוק הכניסה לישראל קובע, כי בית הדין לעררים ידון בהחלטות של רשות "בענייני כנסה לישראל, שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה או בענייני אזרחות, המנויים בתוספת".

 

בהתאם לתוספת לחוק הכניסה לישראל, סמכותו העניינית של בית הידן לעררים הוגדרה כדלקמן:"החלטה של רשות, בענייני כניסה לישראל, שהייה וישיבה בישראל או יציאה ממנה, או בענייני אזרחות, לפי החיקוקים המפורטים בזה –

 

 

בנוסף לבית הדין לעררים מוקנית סמכות נגררת לדון בעררים שמתעוררים בהם אגב אורחא גם סוגיית המשמורת. סעיף 13כד(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל קובע כהאי לישנא: "הוגש ערר לבית הדין לעררים נגד החלטה של רשות, רשאי בית הדין לעררים לדון במסגרת הערר גם בעניין המשמורת או השחרור בערובה".

 

ייצוג משפטי בבית הדין לעררים

משרדנו מעניק ייצוג משפט- הגשת ערר על החלטות סירוב של משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה ובקשה לסעדים זמניים, לרבות אך לא רק, עצירת טיסה לפני הרחקה, ביטול צווי הרחקה, פתיחת תיקי הליך מדורג של בני זוג ועוד.

 

ניתן לתאם פגישה ללא עלות עם עורך דין משרד הפנים ממשרדנו, שייבחן את סיכויי הצלחת הערר עבורכם ללא עלות או התחייבות.